Att mäta är att veta

 

Att hitta rätt partner för att bygga upp en strategisk färdplan kan göra det möjligt för ett företag att bli mer ansvarsfullt och lönsamt. Vi är lyhörda för bolagets verksamhet för att framgångsrikt möta dagens och morgondagens ökade krav på hållbarhetsredovisning och omvandla det till fördelar för bolaget och dess intressenter.  

Kavla upp för CSRD  

 

För att komma igång måste bolagsstyrelsen och verksamheten förstå det nya direktivet och standarder som följer. Vi reder ur begreppen och innebörden nedan. 

Det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ersätter det tidigare direktivet för hållbarhetsrapportering NFRD (Non-Financial Reporting Directive). CSRD trädde i kraft i början av 2023 och stärker reglerna kring miljömässig och social rapportering. Direktivet innebär att fler företag än tidigare måste upprätta omfattande hållbarhetsrapporter enligt specifika standarder, så kallade ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Målet är att öka transparensen och jämförbarheten av hur företagens verksamhet påverkar människor och miljön och vice versa. 

Nu börjar det

Den 1 januari 2024 landar det yttersta ansvaret för bolagets hållbarhetsredovisning och anpassning till EU:s skarpa regelverk CSRD på bolagets styrelse. Tidigare har företag till stor del löst hållbarhetsfrågan genom att låta avdelningar inom kommunikation och PR hantera detta, men nu kommer ansvaret vila hos styrelsen. Och detta kräver förberedelse eftersom hållbarhetsredovisningen måste nå en finansiell kvalitet och därför kräver förarbete med att etablera rutiner och processer. 

Det är vanligt att tänka Hållbarhetsrapportering som ett administrativt merarbete, men det är en stor affärsmöjlighet att vara tidigt ute, och mindre konkurrenskraftig ju senare man inför och uppfyller CSRD. 

Förbered styrelsen för CSRD i 4 steg

 

 

Samla in och hantera hållarhetsdata från verksamhetens egna utsläpp, köpt energi och från hela värdekedjan. 

 

Steg 1

Fördjupa dig i regelverket. Utforska direktivet CSRD och standarden ESRS. Skaffa förutsättningar till att fatta strategiska beslut i hållbarhetsinriktning och mål. För att företaget ska ha rätt förutsättningar till att redovisa verksamheten måste styrelsen definiera hållbarhetsfaktorerna inom klimat och mänskliga rättigheter.


Steg 2 

Inkludera hållbarhet i strategin och i verksamheten. Ställ om verksamheten och organisationen till att arbeta i linje med parisavtalet och de globala målen, efter vad som är väsentligt. Detta är vad styrelsen ska styra arbetet efter. Hållbarhetsarbetet ska vara vara en del av verksamhetens befintliga flöden.

Steg 3

Upprätta kommunikationsflöden. Vad verksamheten ska redovisa till styrelsen för att mäta och följa upp hållbarhetsarbetet. Sätt upp riktlinjer för hur informationsflödena ska se ut  och hur ofta styrelsen ska underrättas.

Steg 4

Uppnå en finansiell kvalitet. Likställ hållbarhetsrapporteringen med er årsredovisning. Skapa en strukturerad process för att hantera relevant hållbarhetsinformation som krävs för rapporteringen.

ESRS standarderna

ESRS är en förkortning av European Sustainability Reporting Standards och är en ny gemensam rapporteringsstandard för hållbarhetsredovisning. Förändringen innebär att betydligt mer information kopplad till miljö- och sociala frågor samt bolagsstyrning, kommer behöva ingå i hållbarhetsrapporter. 

Checklista för att implementera ESRS 

  • Börja med en analys av utkasten som EFRAG har tagit fram och hur de kommer att påverka ert företag. Förbered organisationen på att det nya direktivet kommer att ställa betydligt fler och mer detaljerade krav på vad som ska redovisas. 

  • Identifiera vilka områden det är som är applicerbara på ert företag och vad det är som ni kommer vara tvungna att rapportera. Etablera en styrgrupp som kan identifiera riskerna och möjligheterna, eftersom det nya direktivet kan komma att påverka delar eller hela företagets verksamhet. 

  • Engagera processägarna och strukturera hur information inhämtas och rapporteras. Ta reda på var det saknas rutiner för datainhämtning eller finns informationsluckor, detta är särskilt viktigt för information som ligger utanför företagets direkta kontroll. 
  • Utöka systemen för informationsinsamling så att ni är förberedda för att möta de nya lagkraven. 

  • Beroende på storlek kommer vissa företag behöva börja rapportera 2025 för räkenskapsåret 2024. Gör en planering för när företaget ska sätta igång.